درباره ما

کالکتیو فمینیستی لیلیت از دل برگزاری چند ماهه جلساتی حول دغدغه‌های سیاسی- فمینیستی‌ گروهی از زنان ساکن اروپا در سال ۲۰۱۸ به راه افتاد و پس از آن با اضافه شدن اعضای دیگری به جمع با انگیزه بیشتری به راه خود ادامه داد. در این سال‌ها موضوعات و پروژه‌های متعددی دغدغه فعالیت ما بوده‌اند. 

افشاگری خشونت جنسی یکی از اولین موضوعاتی بود که جمع ما لزوم همفکری و بحث روی آن را احساس کرد که نتیجه آن برگزاری کار‌گاه‌هایی حول این موضوع و انتشار متن مفصلی درباره نتیجه این کارگاه‌ها و همچنین تحلیل گروهی جمع ما نسبت به موضوع افشاگری خشونت جنسی و جنبش من‌هم بود. 

سعی ما در این کالکتیو بر این است که بر روی موضوعات سیاسی – فمینیستی‌ای دست بگذاریم که تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر روی زنان* یا گروه‌های جنسی و جنسیتی مورد تبعیض در جغرافیای ایران دارد. موضوعاتی که تجربه‌ی شخصی خود ما بوده‌اند یا از آنها تاثیر گرفته‌ایم. موضوعاتی که شاید به واسطه‌ی سیستم سرکوبگر حاکم در ایران به راحتی در آن جغرافیا قابل طرح نباشند و یا به دلیل سیستم سنتی – مردسالارانه آن تابو محسوب شوند. 

برای ارتباط با ما می‌توانید به آدرس  lilith.collective@protonmail.com ایمیل بزنید.