بدن و پوشش زنان، سرکوب و مبارزه

تاریخ مختصر انقیاد بدن زنانه: برآمدن گشت ارشاد و سرکوب زنان* در فضای عمومی

انقیاد بدن زنان نه با گشت‌های ارشاد آغاز شده و نه احتمالا با انحلال و یا فراموشی آنها به پایان خواهد رسید. اما آنچه پرداختن به این مسئله را در برهه‌ی زمانی فعلی برای ما ضروری می‌سازد، تصریح و تاکید بر رابطه‌ی ارگانیک این شکل عریان از سرکوب بدن با دیگر اشکال سیستماتیک خشونت (نه صرفا علیه زنان) در ایران کنونی است. ادامه…

روایتی از چهاردهه حضور پلیس حجاب، کنترل پوشش و مبارزه زنان

ویدئوی «روایتی از چهار دهه حضور پلیس حجاب»‌، ساخته‌ی کلکتیو لیلیت بر اساس مقاله «تاریخ مختصر انقیاد بدن زنانه: برآمدن گشت ارشاد و سرکوب زنان* در فضای عمومی» ساخته شده است که حاصل یک سال تحقیق جمعی در مورد تاریخ چهل‌ساله‌ی پلیس حجاب در ایران است